Regulamin świadczenia usługi Contact LEADer
drogą elektroniczną

Regulamin z dnia 24 maja 2018 roku
Regulamin świadczenia usługi Contact LEADer drogą elektroniczną
§1. Postanowienia ogólne i definicje
 1. Usługodawca - Sunrise System sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000489705, NIP 7831707183, ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, reprezentowana przez Komplementariusza Sunrise System sp. z o.o., numer KRS: 0000474969;
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów prawa polskiego, nabywająca i wykorzystująca usługę Contact LEADer bezpośrednio w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej.
 3. Internauta – osoba fizyczna dokonująca odwiedzin strony internetowej Usługobiorcy, która podała Usługobiorcy telefon kontaktowy lub/i profil Facebook Messenger niezbędny do kontaktu za pośrednictwem usługi Contact LEADer.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna reprezentująca Usługobiorcę, posiadająca nieograniczone pełnomocnictwo do działania w jego imieniu w zakresie korzystania z Usługi Contact LEADer, która dokonała skutecznej rejestracji indywidualnego konta w Panelu Użytkownika. Skuteczna rejestracja Użytkownika wymaga podania następujących danych rejestracyjnych: Imię i nazwisko, Telefon kontaktowy, Adres e-mail oraz akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Automatyczna skuteczna rejestracja indywidualnego konta w Panelu Użytkownika może być również dokonana w przypadku zakupu Usługi Contact LEADer za pośrednictwem kreatora konta dostępnego bezpośrednio na stronie internetowej https://www.contactleader.pl/kreator.
 5. Regulamin – dokument określający zasady i warunki świadczenia usługi Contact LEADer przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami). Regulamin dostępny jest pod adresem: www.contactleader.pl/regulamin.html oraz w Panelu Użytkownika.
 6. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Usługodawcę w związku z Usługą Contact LEADer. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: www.contactleader.pl/polityka-prywatnosci.html oraz w Panelu Użytkownika.
 7. Serwis internetowy, Serwis – serwis internetowy, którego właścicielem albo prawnym dysponentem jest Usługobiorca, składający się ze strony głównej oraz wszystkich jej podstron, do której kieruje domena wskazana w Panelu Użytkownika.
 8. Usługa - usługa Contact LEADer świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, która umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego lub/i kontaktu za pośrednictwem Facebook Messenger pomiędzy Internautą a Usługobiorcą, na podstawie Indywidualnego Kodu Usługi, który został dostarczony Użytkownikowi w Panelu Użytkownika, a następnie został prawidłowo przez niego zainstalowany w Serwisie internetowym. Kontakt za pośrednictwem Facebook Messenger realizowany jest pomiędzy kontem Facebook Messenger należącym do Internauty, a należącą do Usługobiorcy stroną na Facebooku (zarejestrowaną w ramach usługi Facebook Page).
 9. Indywidualny Kod Usługi - indywidualny skrypt, którego osadzenie w kodzie źródłowym Serwisu internetowego powoduje pojawienie się w nim elementu graficznego (widgetu) umożliwiającego Internaucie wysłanie Usługobiorcy zapytania z prośbą o nawiązanie kontaktu w formie połączenia telefonicznego lub/i za pośrednictwem Facebook Messenger. Użytkownik w ramach Usługi może korzystać z jednego lub wielu Indywidualnych Kodów Usługi przeznaczonych do konfiguracji jednego lub większej liczby Serwisów internetowych.
 10. Lead – zrealizowane przez Usługodawcę w ramach Usługi Contact LEADer połączenie telefoniczne pomiędzy Usługobiorcą a Internautą. Na potrzeby rozliczeniowe przyjmuje się, że Lead (połączenie) może trwać maksymalnie 20 minut. W przypadku, gdy Lead (połączenie) przekroczy czas 20 minut, wówczas liczba Leadów w ramach świadczonej Usługi wynosi iloraz czasu trwania połączenia w minutach przez 20 minut, zaokrąglony w górę do liczby całkowitej.
 11. Pakiet – wariant Usługi Contact LEADer obejmujący określony zakres, okres i sposób jej świadczenia. Usługa występuje w Pakietach płatnych zawieranych na czas określony, zaś szczegółowy zakres Pakietu znajduje się w Panelu Użytkownika i jest dostępny w momencie zakupu usługi przez Użytkownika. Usługa występuje także w bezpłatnej wersji demonstracyjnej przeznaczonej do testowania Usługi aktywnej przez ograniczoną liczbę dni, której zakres zdefiniowany został Pakiecie. Z bezpłatnej wersji demonstracyjnej Usługi można skorzystać tylko jeden raz dla jednego Serwisu internetowego, a informacja o tym fakcie będzie umieszczona w Panelu Użytkownika.
 12. Cennik – wysokość wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Usługobiorcy usługi Contact LEADer, określona dla każdego z Pakietów. Informacja o cenach ofertowych Pakietów jest dostępna pod adresem www.contactleader.pl/cennik.html, z zastrzeżeniem, że ostateczne wynagrodzenie Usługodawcy jest określone w Panelu Użytkownika w momencie zawierania transakcji zakupu Pakietu. Wynagrodzenie Usługodawcy wskazane w Cenniku określone jest w wartości netto, które następnie zostanie powiększone o wynikający z przepisów prawa należny podatek od towarów i usług (VAT).
 13. Panel Użytkownika - system informatyczny udostępniony Użytkownikowi w okresie świadczenia Usługi, umożliwiający korzystanie z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności związanych z usługą (m.in. komunikacja, konfigurowanie parametrów i grafiki, pobranie Indywidualnego Kodu Usługi, raportowanie, itp.) Dostęp do Panelu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i wymaga zalogowania się przez Użytkownika przy użyciu indywidualnych danych: tj. nazwy użytkownika (login) oraz hasła dostępowego.
 14. Google Analytics – internetowe narzędzie do gromadzenia i analizy statystyk serwisów internetowych udostępnione przez firmę Google.
 15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
§2. Przedmiot usługi
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną Usługę Contact LEADer na warunkach określonych w Pakiecie i Cenniku.
 2. Korzystanie z Usługi wymaga od Użytkownika dokonania akceptacji warunków Regulaminu oraz Polityki prywatności, co jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie Usługi bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, a także złożenia oświadczenia o jego umocowaniu do reprezentowania Usługobiorcy.
 3. Najpóźniej w momencie zakupu Pakietu, Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy następujących danych dotyczących Usługobiorcy:
  1. Nazwa Usługobiorcy,
  2. Dane adresowe siedziby,
  3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  4. Adres e-mail przeznaczony do przesłania faktury elektronicznej i szczegółowego zakresu Pakietu,
 4. Użytkownik, niezależnie od spełnienia wymogów określonych w ust. 2 i 3, przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zobowiązany jest do prawidłowej konfiguracji technicznej Usługi oraz do podania danych warunkujących jej uruchomienie:
  1. Dane Serwisu internetowego i/lub adresy jego podstron w ilości wymaganej do świadczenia Usługi,
  2. Numery telefoniczne do kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a Internautami lub/i nazwa strony na Facebooku (Facebook Page) Usługobiorcy,
  3. Adres e-mail przeznaczony do komunikacji i raportowania,
 5. Po dokonaniu przez Usługobiorcę zakupu Pakietu, Usługodawca poza umieszczeniem informacji dotyczącej Pakietu w Panelu Użytkownika, dodatkowo prześle Usługobiorcy szczegółowy zakres Pakietu na adres e-mail, o którym mowa w ust. 3 lit. d).
 6. Usługodawca, na wniosek Użytkownika umożliwia zmianę aktywnego Pakietu w każdym czasie i na warunkach określonych w Panelu Użytkownika. Zmiana aktywnego Pakietu polegająca na ograniczeniu zakresu świadczenia Usługi nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w jakiejkolwiek części.
 7. Usługodawca zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do zmiany sposobu i zakresu świadczenia Usługi, w szczególności w obszarze sprzętu, oprogramowania, podwykonawców i innych aspektów techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiany te nie będą znacząco wpływać na przedmiot Usługi.
§3. Wymagania techniczne
 1. Prawidłowe działanie Usługi wymaga:
  1. poprawnego zainstalowania przez Użytkownika w Serwisie internetowym Indywidualnego Kodu Usługi zgodnie z instrukcją udostępnioną w Panelu Użytkownika,
  2. ustawienia parametrów technicznych usługi w Panelu Użytkownika, które obejmuje minimalnie:
   - konfigurację wyglądu, działania oraz wybór elementu graficznego służącego nawiązaniu kontaktu (widgetu),
   - określenie czasu i sposobu połączenia Usługobiorcy z zainteresowanym Internautą,
   - podanie danych wskazanych w §2 ust. 4 Regulaminu,
   - konfigurację częstotliwości wysyłki raportów związanych z Usługą,
   - konfigurację połączenia pomiędzy Google Analytics Serwisu internetowego a Indywidualnym Kodem Usługi.
  3. posiadania przez Internautę i Usługobiorcę prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej, w szczególności w zakresie zgody na obsługę plików „cookies” oraz JavaScript,
  4. posiadania aktywnej strony na Facebooku (Facebook Page) bez ograniczeń dostępu z włączoną opcją możliwości kontaktu w przypadku kanału komunikacji za pośrednictwem Facebook Messenger,
  5. zainstalowania aplikacji Facebook Pages Manager z aktywnym dostępem do strony określonej w pkt. 1 lit. d),
  6. konfiguracji innych ustawień Panelu Użytkownika przypisanych danemu Pakietowi Usługi,
  7. wyłączenia filtrów antyspamowych w poczcie e-mail wykorzystywanej na potrzeby Usługi,
  8. wyłączenia poczty głosowej w telefonach wykorzystywanych na potrzeby Usługi.
 2. Połączenia (Leady) mogą być nawiązywane tylko jako połączenia krajowe na terytorium RP, realizowane pomiędzy wskazanymi przez Usługobiorcę i Internautę krajowymi numerami telefonów (prefix +48) z wyłączeniem połączeń międzynarodowych lub połączeń z numerami telefonicznymi o podwyższonej opłacie (tzw. numery Premium 0-7XX) i innych wskazanych na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku numerów telefonów wskazanych w §2 ust. 4 lit. b) wymagana jest ich wcześniejsza aktywacja w Panelu Użytkownika, którą zobowiązany jest przeprowadzić Użytkownik lub/i Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 3. Usługodawca zastrzega, że związane z Usługą powiadomienia w formie SMS będą wysyłane tylko i wyłącznie na numery telefonów komórkowych Usługobiorcy lub/i Użytkownika określone w ust. 2. Ze względów technicznych powiadomienia SMS nie będą wysyłane na numery telefonów stacjonarnych.
 4. Usługodawca zastrzega, że niektóre funkcjonalności Usługi, w tym Indywidualnego Kodu Usługi, mogą być czasowo niedostępne na skutek działania czynników zewnętrznych niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby Usługa była dostępna dla następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Opera, MSIE, MS Edge i Safari w najbardziej popularnych wersjach.
§4. Wynagrodzenie i faktury
 1. Usługodawca będzie świadczył Usługę na rzecz Usługobiorcy po dokonaniu zapłaty całkowitego wynagrodzenia określonego w Cenniku dla wybranego Pakietu.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie z góry za cały okres świadczenia Usługi w formie przelewu bankowego albo zapłaty kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935 oraz DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, prowadzących stronę internetową https://www.przelewy24.pl
 3. Momentem rozpoczęcia świadczenia Usługi będzie dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy wynagrodzeniem wskazanym w ust. 1
 4. Usługodawca każdorazowo wystawi Usługobiorcy fakturę VAT w formie elektronicznej w formacie PDF.
 5. Usługobiorca nieodwołalnie upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT, które dokumentują zakup Pakietu, w formie elektronicznej oraz ich przesyłania na adres e-mail Usługobiorcy, o którym mowa w §2 ust. 3 lit. d).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie bez konieczności informowania Użytkownika lub/i Usługobiorcy. Wprowadzone w Cenniku zmiany nie odnoszą się do Usług opłaconych wcześniej przez Usługobiorcę.
 7. Usługa nie może być przedmiotem odsprzedaży lub przekazania przez Usługobiorcę w jakiejkolwiek formie, na rzecz innych podmiotów (w tym osób prawnych, osób fizycznych, itp.). W przypadku naruszenia wyżej wskazanych warunków, Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania świadczenia Usługi według własnego uznania po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń poprzez przesłanie stosownego komunikatu w Panelu Użytkownika.
§5. Oświadczenia Stron
 1. Usługobiorca lub/i Użytkownik zobowiązuje się:
  1. korzystać z Usługi zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  2. nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
  3. wykorzystywać Usługę bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową, gospodarczą lub statutową,
  4. zachować w tajemnicy wszystkie dane udostępniane przez Usługodawcę, w szczególności dane umożliwiające logowanie do Panelu Użytkownika oraz wykorzystywać je jedynie zgodnie z celem, w jakim zostały one przekazane,
  5. przekazywać Usługodawcy wszelkie informacje, dane i dokumenty niezbędne na potrzeby realizacji oraz doskonalenia Usługi, z zastrzeżeniem ich prawdziwości i zgodności z prawem oraz ze stanem faktycznym,
  6. nie naruszać dóbr osobistych, praw autorskich i innych uprawnień przysługujących Usługodawcy oraz innym osobom trzecim,
  7. zainstalować w Serwisie internetowym Indywidualny Kod Usługi zgodnie z instrukcją udostępnioną w Panelu Użytkownika,
  8. nie dokonywać jakichkolwiek zmian i modyfikacji kodu źródłowego Indywidualnego Kodu Usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy,
  9. ustalić numery do kontaktu według zasad określonych w §2,
  10. korzystać z Usługi w sposób, który nie będzie powodował przeciążania lub zablokowania infrastruktury technicznej Usługobiorcy wykorzystanej na potrzeby świadczenia Usługi lub prowadził do wystąpienia ograniczeń w dostępności Usługi dla osób trzecich.
 2. Usługodawca zobowiązuje się:
  1. świadczyć opłaconą Usługę na warunkach określonych w Pakiecie zakupionym przez Usługobiorcę oraz zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności,
  2. przekazywać Usługobiorcy lub/i Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do realizacji Usługi, w tym raporty z wykonania Usługi, udostępnione w zakresie określonym w Panelu Użytkownika,
  3. zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy lub/i Użytkownika oraz wykorzystywać je jedynie zgodnie z celem, w jakim zostały one uzyskane, w szczególności na potrzeby realizacji oraz doskonalenia Usługi.
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada nieograniczone pełnomocnictwo do działania w imieniu Usługobiorcy w zakresie korzystania z usługi Contact LEADer.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania świadczenia Usługi z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją i modyfikacją systemu informatycznego i telekomunikacyjnego obsługującego Usługę.
§6. Wypowiedzenie
 1. Umowę na świadczenie Usługi zawiera się na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca posiada prawo do rezygnacji z korzystania z zakupionej Usługi w każdym czasie w okresie jej trwania na podstawie wniosku złożonego w Panelu Użytkownika.
 3. Usługodawca posiada prawo zakończenia świadczenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym, a także usunięcia indywidualnego konta w Panelu Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub/i Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności. O fakcie rozwiązania umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub/i Usługobiorcę poprzez wysłanie maila na adres e-mail wskazany w §2 ust. 4 lit. c.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnych kont w Panelu Użytkownika w przypadku Użytkowników, którzy nie logowali się w Panelu Użytkownika przez okres kolejnych 6 miesięcy od momentu zakończenia świadczenia na rzecz Usługobiorcy wszystkich Usług w wersji płatnej.
 5. W przypadkach, o których mowa w §5 ust. 4 i §6 ust. 2-3, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia z tytułu Usługi w jakiejkolwiek części.
§7. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczyć mogą tylko Usługi płatnej i będą składane za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się Panelu Użytkownika.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wad lub innych uwag zgłaszanych do Usługi.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej złożenia poprzez przesłanie stosownej odpowiedzi w Panelu Użytkownika lub/i poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany w §2 ust. 4 lit. c.
§8. Własność intelektualna
 1. Usługodawca posiada prawo do utworów i innych dóbr niematerialnych związanych z Usługą na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Usługobiorca lub/i Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób, który nie narusza praw do utworów oraz innych praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności w zakresie elementu graficznego (widgetu) zainstalowanego w Serwisie internetowym Usługobiorcy,
 3. Usługobiorca lub/i Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystania utworów i innych praw, o których mowa w ust. 1, na żadnym polu eksploatacji.
§9. Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utracone korzyści wyrządzone przez Usługobiorcę lub/i Użytkownika podmiotom trzecim, związane z wykorzystaniem Usługi przez Usługobiorcę lub w związku z naruszeniem zasad określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Usługobiorcę lub/i Użytkownika szkody i utracone korzyści, które wyniknęły z czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym m.in. w szczególności za utratę danych dostępowych do Panelu Użytkownika, wadliwe działanie zewnętrznych systemów technicznych niezbędnych do świadczenia Usługi lub okresowe przerwy w dostępie do Usługi wskazane w §5 ust. 4.
 3. Usługodawca odpowiada za inne niż określone w ust. 1 i 2 szkody, do wysokości faktycznie poniesionych strat - ewentualna odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona. Jednocześnie strony ustalają, iż odpowiedzialność Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości ostatniej faktury za Usługę, zapłaconej przez Usługobiorcę.
§10. Postanowienia końcowe.
 1. Usługobiorcą może być tylko i wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego, którego siedziba mieści się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, nie będący Konsumentem.
 2. Postanowienia regulaminu wiążą Usługodawcę, Usługobiorcę i Użytkownika według zapisów obowiązujących w momencie zakupu Usługi, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku jeżeli Użytkownik nie dokonał zakupu Usługi zgodnie z ust. 2, obowiązującą wersją Regulaminu i Polityki Prywatności jest ich ostatnia aktualna wersja.
 4. Usługodawca informuje Usługobiorcę lub/i Użytkownika o obowiązującej treści Regulaminu i Polityki Prywatności oraz ich zmianach poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej www.contactleader.pl oraz w Panelu Użytkownika.
 5. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot należący do grupy kapitałowej Usługodawcy, jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych w grupie kapitałowej Usługodawcy usługi objęte umową będą świadczone przez inny podmiot należący do grupy kapitałowej Usługodawcy.
 6. Usługodawca może według własnego uznania dokonywać zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności
 7. Usługobiorca ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na świadczenie Usług, pod warunkiem, że podmiot na który mają zostać przeniesione prawa i obowiązki nie został postawiony w stan likwidacji ani upadłości oraz Usługodawcy nie przysługują wymagalne wierzytelności wobec Usługobiorcy, a także wyłącznie za zgodą Usługodawcy przesłaną w formie wiadomości e-mail na adres Usługobiorcy wskazany w §2 ust. 4 lit. c.
 8. Wszelkie spory wynikłe ze świadczonych Usług rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla aktualnej siedziby Usługodawcy.
 9. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych gromadzonych przez Usługobiorcę, który jest ich administratorem i realizuje w stosunku do tych danych obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi jego integralną część.

  Treść umowy: Link

Regulamin w ww. wersji obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.