Regulamin świadczenia usługi Contact LEADer
drogą elektroniczną

Regulamin z dnia 01 stycznia 2021 roku
Data aktualizacji regulaminu: 09.01.2023r.
Regulamin świadczenia usługi Contact LEADer drogą elektroniczną
§1. Postanowienia ogólne i definicje
 1. Usługodawca - Sunrise System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000489705, NIP 7831707183, reprezentowana przez Komplementariusza Sunrise System sp. z o.o., numer KRS: 0000474969, adres email: kontakt@contactleader.pl
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów prawa polskiego, nabywająca i wykorzystująca usługę Contact LEADer bezpośrednio w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej, niebędąca Konsumentem, ani Przedsiębiorcą-Konsumentem.
 3. Internauta – osoba fizyczna dokonująca odwiedzin strony internetowej Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, która podała Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi telefon kontaktowy lub/i profil Facebook Messenger, niezbędny do kontaktu za pośrednictwem usługi Contact LEADer.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, reprezentująca Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, posiadająca nieograniczone pełnomocnictwo do działania w jego imieniu w zakresie korzystania z Usługi Contact LEADer, która dokonała skutecznej rejestracji indywidualnego konta w Panelu Użytkownika. Skuteczna rejestracja Użytkownika wymaga podania następujących danych rejestracyjnych: Imię i nazwisko, Telefon kontaktowy, adres e-mail oraz akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Automatyczna skuteczna rejestracja indywidualnego konta w Panelu Użytkownika może być również dokonana w przypadku zakupu Usługi Contact LEADer za pośrednictwem kreatora konta, dostępnego bezpośrednio na stronie internetowej https://www.contactleader.pl/kreator.
 5. Regulamin – dokument określający zasady i warunki świadczenia usługi Contact LEADer przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami). Regulamin dostępny jest pod adresem: www.contactleader.pl/regulamin.html oraz w Panelu Użytkownika.
 6. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Usługodawcę w związku z Usługą Contact LEADer. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: www.contactleader.pl/polityka-prywatnosci.html oraz w Panelu Użytkownika.
 7. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy, którego właścicielem, albo prawnym dysponentem jest Usługobiorca lub Przedsiębiorca-Konsument, składający się ze strony głównej oraz wszystkich jej podstron, do której kieruje domena wskazana w Panelu Użytkownika.
 8. Usługa - usługa Contact LEADer świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, która umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego lub/i kontaktu za pośrednictwem Facebook Messenger pomiędzy Internautą a Usługobiorcą lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, na podstawie Indywidualnego Kodu Usługi, który został dostarczony Użytkownikowi w Panelu Użytkownika, a następnie został prawidłowo przez niego zainstalowany w Serwisie internetowym. Kontakt za pośrednictwem Facebook Messenger realizowany jest pomiędzy kontem Facebook Messenger należącym do Internauty, a należącą do Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta stroną na Facebooku (zarejestrowaną w ramach usługi Facebook Page).
 9. Indywidualny Kod Usługi - indywidualny skrypt, którego osadzenie w kodzie źródłowym Serwisu internetowego powoduje pojawienie się w nim elementu graficznego (widgetu) umożliwiającego Internaucie wysłanie Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi zapytania z prośbą o nawiązanie kontaktu w formie połączenia telefonicznego lub/i za pośrednictwem Facebook Messenger. Użytkownik w ramach Usługi może korzystać z jednego lub wielu Indywidualnych Kodów Usługi, przeznaczonych do konfiguracji jednego lub większej liczby Serwisów internetowych.
 10. Lead – zrealizowane przez Usługodawcę, w ramach Usługi Contact LEADer, połączenie telefoniczne, pomiędzy Usługobiorcą lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Internautą. Na potrzeby rozliczeniowe przyjmuje się, że Lead (połączenie) może trwać maksymalnie 20 minut. W przypadku, gdy Lead (połączenie) przekroczy czas 20 minut, wówczas liczba Leadów w ramach świadczonej Usługi wynosi iloraz czasu trwania połączenia w minutach przez 20 minut, zaokrąglony w górę do liczby całkowitej.
 11. Pakiet – wariant Usługi Contact LEADer obejmujący określony zakres, okres i sposób jej świadczenia. Usługa występuje w Pakietach płatnych zawieranych na czas określony, zaś szczegółowy zakres Pakietu znajduje się w Panelu Użytkownika i jest dostępny w momencie zakupu usługi przez Użytkownika. Usługa występuje także w bezpłatnej wersji demonstracyjnej przeznaczonej do testowania Usługi aktywnej przez ograniczoną liczbę dni, której zakres zdefiniowany został Pakiecie. Z bezpłatnej wersji demonstracyjnej Usługi można skorzystać tylko jeden raz dla jednego Serwisu internetowego, a informacja o tym fakcie będzie umieszczona w Panelu Użytkownika.
 12. Cennik – wysokość wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta usługi Contact LEADer, określona dla każdego z Pakietów. Informacja o cenach ofertowych Pakietów jest dostępna pod adresem www.contactleader.pl/cennik.html, z zastrzeżeniem, że ostateczne wynagrodzenie Usługodawcy jest określone w Panelu Użytkownika w momencie zawierania transakcji zakupu Pakietu. Wynagrodzenie Usługodawcy wskazane w Cenniku określone jest w wartości netto, które następnie zostanie powiększone o wynikający z przepisów prawa należny podatek od towarów i usług (VAT).
 13. Panel Użytkownika - system informatyczny udostępniony Użytkownikowi w okresie świadczenia Usługi, umożliwiający korzystanie z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności związanych z usługą (m.in. komunikacja, konfigurowanie parametrów i grafiki, pobranie Indywidualnego Kodu Usługi, raportowanie, itp.) Dostęp do Panelu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i wymaga zalogowania się przez Użytkownika przy użyciu indywidualnych danych: tj. nazwy użytkownika (login) oraz hasła dostępowego.
 14. Google Analytics – internetowe narzędzie do gromadzenia i analizy statystyk serwisów internetowych udostępnione przez firmę Google.
 15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 16. Przedsiębiorca-Konsument – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu wejścia w życie art. 1 i art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, zawiera umowę na realizację Usługi bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§2. Przedmiot usługi
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta drogą elektroniczną Usługę Contact LEADer na warunkach określonych w Pakiecie i Cenniku.
 2. Korzystanie z Usługi uwarunkowane jest dokonaniem przez Użytkownika akceptacji warunków Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi w Pakiecie płatnym, dochodzi pod warunkiem dokonania zapłaty całkowitego wynagrodzenia określonego w Cenniku dla wybranego przez Użytkownika Pakietu i w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres email, wskazany w ust. 6 lit d), faktu zakupu Usługi w Pakiecie płatnym.
 4. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi w bezpłatnej wersji demonstracyjnej dochodzi w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę prawidłowej rejestracji Użytkownika w Panelu Użytkownika.
 5. Usługa w bezpłatnej wersji demonstracyjnej realizowana jest w zakresie wskazanym w Pakiecie, w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy (data zawarcia umowy wskazana została w ust. 4), chyba że przed upływem wyżej wymienionego terminu Usługobiorca lub Użytkownik lub Przedsiębiorca – Konsument odstąpi od umowy lub Usługobiorca lub Użytkownik lub Przedsiębiorca – Konsument dokona zakupu Usługi w Pakiecie płatnym.
 6. Najpóźniej w momencie zakupu Pakietu, Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy następujących danych dotyczących Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta:
  1. Nazwa Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta,
  2. Dane adresowe siedziby,
  3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  4. Adres e-mail przeznaczony do przesłania faktury elektronicznej i szczegółowego zakresu Pakietu,
 7. Użytkownik, niezależnie od spełnienia wymogów określonych w ust. 2 i 6, przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zobowiązany jest do prawidłowej konfiguracji technicznej Usługi oraz do podania danych warunkujących jej uruchomienie:
  1. Dane Serwisu internetowego i/lub adresy jego podstron w ilości wymaganej do świadczenia Usługi,
  2. Numery telefoniczne do kontaktu pomiędzy a Internautami lub/i nazwa strony na Facebooku (Facebook Page) Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta,
  3. Adres e-mail przeznaczony do komunikacji i raportowania,
 8. Po dokonaniu przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta zakupu Pakietu, Usługodawca poza umieszczeniem informacji dotyczącej Pakietu w Panelu Użytkownika, dodatkowo prześle Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi szczegółowy zakres Pakietu na adres e-mail, o którym mowa w ust. 6 lit. d).
 9. Usługodawca, na wniosek Użytkownika, działającego w imieniu Usługobiorcy, umożliwia zmianę aktywnego Pakietu w każdym czasie i na warunkach określonych w Panelu Użytkownika. Zmiana aktywnego Pakietu, polegająca na ograniczeniu zakresu świadczenia Usługi nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w jakiejkolwiek części. W odniesieniu do Przedsiębiorcy-Konsumenta zmiana aktywnego Pakietu, polegająca na ograniczeniu zakresu świadczenia Usługi powoduje po stronie Usługodawcy obowiązek zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w części. Kwota podlegająca zwrotowi nie obejmuje opłat należnych Usługodawcy za czas faktycznego świadczenia Usługi.
 10. Usługodawca zastrzega według swojej wiedzy i doświadczenia prawo do zmiany sposobu i zakresu świadczenia Usługi, w celu polepszenia parametrów świadczonej Usługi w szczególności w obszarze sprzętu, oprogramowania, podwykonawców i innych aspektów techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiany te nie będą znacząco wpływać na przedmiot Usługi.
 11. Usługobiorca, Użytkownik i Przedsiębiorca – Konsument oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z treścią Regulaminu i Załącznikami nr 1 i 2 do Regulaminu, w tym zawierającą pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy.
§3. Wymagania techniczne
 1. Prawidłowe działanie Usługi wymaga:
  1. poprawnego zainstalowania przez Użytkownika w Serwisie internetowym Indywidualnego Kodu Usługi zgodnie z instrukcją udostępnioną w Panelu Użytkownika,
  2. ustawienia parametrów technicznych usługi w Panelu Użytkownika, które obejmuje minimalnie:
   - konfigurację wyglądu, działania oraz wybór elementu graficznego służącego nawiązaniu kontaktu (widgetu),
   - określenie czasu i sposobu połączenia Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta z zainteresowanym Internautą,
   - podanie danych wskazanych w §2 ust. 6 i 7 Regulaminu,
   - konfigurację częstotliwości wysyłki raportów związanych z Usługą,
   - konfigurację połączenia pomiędzy Google Analytics Serwisu internetowego a Indywidualnym Kodem Usługi.
  3. posiadania przez Internautę i Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej, w szczególności w zakresie zgody na obsługę plików „cookies” oraz JavaScript,
  4. posiadania aktywnej strony na Facebooku (Facebook Page) bez ograniczeń dostępu z włączoną opcją możliwości kontaktu w przypadku kanału komunikacji za pośrednictwem Facebook Messenger,
  5. zainstalowania aplikacji Facebook Pages Manager z aktywnym dostępem do strony określonej w pkt. 1 lit. d),
  6. konfiguracji innych ustawień Panelu Użytkownika przypisanych danemu Pakietowi Usługi,
  7. wyłączenia filtrów antyspamowych w poczcie e-mail wykorzystywanej na potrzeby Usługi,
  8. wyłączenia poczty głosowej w telefonach wykorzystywanych na potrzeby Usługi.
 2. Połączenia (Leady) mogą być nawiązywane tylko jako połączenia krajowe na terytorium RP, realizowane pomiędzy wskazanymi przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta i Internautę krajowymi numerami telefonów (prefix +48) z wyłączeniem połączeń międzynarodowych lub połączeń z numerami telefonicznymi o podwyższonej opłacie (tzw. numery Premium 0-7XX) i innych wskazanych na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku numerów telefonów wskazanych w §2 ust. 7 lit. b) wymagana jest ich wcześniejsza aktywacja w Panelu Użytkownika, którą zobowiązany jest przeprowadzić Użytkownik lub/i Usługobiorca albo Przedsiębiorca-Konsument, przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 3. Usługodawca zastrzega, że związane z Usługą powiadomienia w formie SMS będą wysyłane tylko i wyłącznie na numery telefonów komórkowych Usługobiorcy lub/i Przedsiębiorcy-Konsumenta lub/i Użytkownika określone w ust. 2. Ze względów technicznych powiadomienia SMS nie będą wysyłane na numery telefonów stacjonarnych.
 4. Usługobiorca akceptuje, że niektóre funkcjonalności Usługi, w tym Indywidualnego Kodu Usługi, mogą być czasowo niedostępne na skutek działania czynników zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby Usługa była dostępna dla następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Opera, MSIE, MS Edge i Safari w najbardziej popularnych wersjach.
§4. Wynagrodzenie i faktury
 1. W przypadku skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z Usługi w bezpłatnej wersji demonstracyjnej, Usługodawca będzie świadczył Usługę na rzecz Usługobiorcy lub Użytkownika lub Przedsiębiorcy-Konsumenta na zasadach określonych w §2 ust. 5.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z Usługi w Pakiecie płatnym, Usługodawca będzie świadczył Usługę na rzecz Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta pod warunkiem dokonania zapłaty całkowitego wynagrodzenia, określonego w Cenniku dla wybranego przez Użytkownika Pakietu.
 3. Wynagrodzenie płatne będzie z góry, za cały okres świadczenia Usługi, w formie przelewu bankowego, albo zapłaty kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935 oraz DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, prowadzących stronę internetową https://www.przelewy24.pl.
 4. Momentem rozpoczęcia świadczenia Usługi będzie dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy wynagrodzeniem wskazanym w ust. 2.
 5. Usługodawca każdorazowo wystawi Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi fakturę VAT w formie elektronicznej, w formacie PDF.
 6. Usługobiorca oraz Przedsiębiorca-Konsument oraz Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT, które dokumentują zakup Pakietu, w formie elektronicznej oraz ich przesyłania na adres e-mail Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o którym mowa w §2 ust. 6 lit. d). Zgoda na dostarczenie faktur w formie elektronicznej nie oznacza wyłączenia prawa do wystawiania i wysyłania faktur w formie papierowej, w szczególności w przypadku, gdy przeszkody techniczne i formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Za moment otrzymania przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta faktury w formie elektronicznej uznaje się moment przyjęcia wiadomości przez serwer pocztowy Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie bez konieczności informowania Użytkownika działającego w imieniu Usługobiorcy lub/i Usługobiorcy. Wprowadzone w Cenniku zmiany nie odnoszą się do Usług opłaconych wcześniej przez Usługobiorcę. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Usług realizowanych na rzecz Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 8. Usługa nie może być przedmiotem odsprzedaży lub przekazania przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta w jakiejkolwiek formie, na rzecz innych podmiotów (w szczególności osób prawnych, osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), bez zgody Usługodawcy. W przypadku naruszenia wyżej wskazanych warunków, Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania świadczenia Usługi według własnego uznania po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do zaprzestania naruszeń poprzez przesłanie stosownego komunikatu w Panelu Użytkownika.
§5. Oświadczenia Stron
 1. Usługobiorca lub Przedsiębiorca-Konsument lub/i Użytkownik zobowiązuje się:
  1. korzystać z Usługi zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  2. nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
  3. wykorzystywać Usługę bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową, gospodarczą lub statutową,
  4. zachować w tajemnicy wszystkie dane udostępniane przez Usługodawcę, w szczególności dane umożliwiające logowanie do Panelu Użytkownika oraz wykorzystywać je jedynie zgodnie z celem, w jakim zostały one przekazane,
  5. przekazywać Usługodawcy wszelkie informacje, dane i dokumenty niezbędne na potrzeby realizacji oraz doskonalenia Usługi, z zastrzeżeniem ich prawdziwości i zgodności z prawem oraz ze stanem faktycznym,
  6. nie naruszać dóbr osobistych, praw autorskich i innych uprawnień przysługujących Usługodawcy oraz innym osobom trzecim,
  7. zainstalować w Serwisie internetowym Indywidualny Kod Usługi zgodnie z instrukcją udostępnioną w Panelu Użytkownika,
  8. nie dokonywać jakichkolwiek zmian i modyfikacji kodu źródłowego Indywidualnego Kodu Usługi, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy,
  9. ustalić numery do kontaktu według zasad określonych w §2,
  10. korzystać z Usługi w sposób, który nie będzie powodował przeciążania lub zablokowania infrastruktury technicznej Usługodawcy wykorzystanej na potrzeby świadczenia Usługi lub który nie będzie prowadził do wystąpienia ograniczeń w dostępności Usługi dla osób trzecich.
 2. Usługodawca zobowiązuje się:
  1. świadczyć opłaconą Usługę na warunkach określonych w Pakiecie zakupionym przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oraz zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności,
  2. przekazywać Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi lub/i Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do realizacji Usługi, w tym raporty z wykonania Usługi, udostępnione w zakresie określonym w Panelu Użytkownika,
  3. zachować w poufności informacje poufne uzyskane od Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy – Konsumenta lub/i Użytkownika oraz wykorzystywać je jedynie zgodnie z celem, w jakim zostały one uzyskane, w szczególności na potrzeby realizacji oraz doskonalenia Usługi.
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada nieograniczone pełnomocnictwo do działania w imieniu Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy – Konsumenta w zakresie korzystania z Usługi Contact LEADer.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności Usługi z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją i modyfikacją systemu informatycznego i telekomunikacyjnego obsługującego Usługę. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika lub Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
§6. Wypowiedzenie
 1. Umowę o świadczenie Usługi w Pakiecie Płatnym zawiera się na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca lub Przedsiębiorca-Konsument posiada prawo do rezygnacji z korzystania z zakupionej Usługi w każdym czasie, w okresie jej trwania, na podstawie wniosku złożonego w Panelu Użytkownika.
 3. Usługodawca posiada prawo zakończenia świadczenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym, a także usunięcia indywidualnego konta w Panelu Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub/i Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności. O fakcie rozwiązania umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub/i Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta poprzez wysłanie maila na adres e-mail wskazany w §2 ust. 7 lit. c).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnych kont w Panelu Użytkownika w przypadku Użytkowników, którzy nie logowali się w Panelu Użytkownika przez okres kolejnych 6 miesięcy od momentu zakończenia świadczenia na rzecz Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta wszystkich Usług w wersji płatnej.
 5. W przypadkach, o których mowa w §5 ust. 4 i §6 ust. 2-3, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia z tytułu Usługi w jakiejkolwiek części. W przypadku zakończenia realizacji Usług na rzecz Przedsiębiorcy-Konsumenta, Usługodawca dokona zwrotu Przedsiębiorcy-Konsumentowi zapłaconego wynagrodzenia w części. Kwota podlegająca zwrotowi nie obejmuje opłat należnych Usługodawcy za czas faktycznego świadczenia Usługi.
 6. W przypadku skorzystania przez Przedsiębiorcę - Konsumenta lub Użytkownika działającego w jego imieniu z Usługi Pakiecie płatnym, Przedsiębiorca - Konsument lub Użytkownik działający w jego imieniu, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, (data zawarcia została określona w §2 ust. 3), poprzez przesłanie Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenia w tym przedmiocie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres email po stronie Usługodawcy wskazany w §1 ust. 1. Przedsiębiorca-Konsument, w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 2. Nie wyłącza to możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu w inny sposób (np. pismo wysłane pocztą).
 7. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę - Konsumenta lub Użytkownika z Usługi w bezpłatnej wersji demonstracyjnej, Usługobiorca lub Przedsiębiorca – Konsument lub Użytkownik mogą odstąpić od Usługi w bezpłatnej wersji demonstracyjnej, w każdym czasie, w okresie jej trwania w wersji bezpłatnej, nie później niż do upływu 30 dni od dnia zawarcia umowy, określonego w §2 ust. 4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres email po stronie Usługodawcy wskazany w §1 ust. 1. Przedsiębiorca-Konsument, w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 2. Nie wyłącza to możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu w inny sposób (np. pismo wysłane pocztą).
 8. Jeżeli w trakcie trwania Usługi w bezpłatnej wersji demonstracyjnej, Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Pakietu płatnego i w tym celu dokona zapłaty całkowitego wynagrodzenia określonego w Cenniku dla wybranego przez Użytkownika Pakietu w wersji płatnej, wówczas dojdzie do zawarcia umowy w rozumieniu §2 ust. 3, a Przedsiębiorca – Konsument lub Użytkownik działający w jego imieniu, ma prawo odstąpić od umowy na zasadach wskazanych w ust. 6.
 9. Usługodawca posiada również prawo zakończenia świadczenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia przyczyn technicznych nadmiernie utrudniających lub uniemożliwiających świadczenie Usługi niezależnych od Usługodawcy. O fakcie rozwiązania umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub/i Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta poprzez wysłanie maila na adres e-mail wskazany w §2 ust. 7 lit. c)
§7. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczyć mogą tylko Usługi płatnej i będą składane za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się Panelu Użytkownika.
 2. W przypadku reklamacji złożonej przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę – Konsumenta lub Użytkownika, Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej złożenia poprzez przesłanie stosownej odpowiedzi w Panelu Użytkownika lub/i poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany w §2 ust. 7 lit. c).
 3. W niektórych przypadkach, w szczególności ze względu na stopień trudności rozwiązania problemu technicznego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym powyżej nie oznacza uznania reklamacji.
 6. Reklamacja nie wstrzymuje, nie przedłuża ani w żaden inny sposób nie modyfikuje terminów płatności określonych w Regulaminie.
 7. Ustępów 3,5,6 nie stosuję się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.
§8. Własność intelektualna
 1. Usługodawca posiada prawo do utworów i innych dóbr niematerialnych związanych z Usługą na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Usługobiorca lub Przedsiębiorca-Konsument lub/i Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób, który nie narusza praw do utworów oraz innych praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności w zakresie elementu graficznego (widgetu) zainstalowanego w Serwisie internetowym Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca i/lub Przedsiębiorca-Konsument i/lub Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania utworów i innych praw, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w swoim Serwisie internetowym (§2 ust. 7 lit a)), na użytek własny, zgodnie z przeznaczeniem Usługi i w okresie jej trwania. Usługobiorcy i/lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Usługi osobom trzecim, za wyjątkiem jego udostępnienia klientom Usługobiorcy i/lub Przedsiębiorcy-Konsumenta tylko w okresie realizacji Usługi.
 4. Usługodawca posiada i zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa do utworów) związane z Usługami.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do korzystania z przedmiotu licencji bez utraty jakichkolwiek praw w tym zakresie, w tym Usługodawca zastrzega sobie prawo do korzystania z przedmiotu licencji w całości, a także w sposób zgodny z zakresem licencji udzielonej w okresie jego udzielania.
§9. Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utracone korzyści wyrządzone przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta lub Użytkownika podmiotom trzecim, związane z wykorzystaniem Usługi przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta lub Użytkownika w związku z naruszeniem zasad określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Usługobiorcę lub/i Użytkownika szkody i utracone korzyści, które wyniknęły z czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym m.in. w szczególności za utratę danych dostępowych do Panelu Użytkownika, wadliwe działanie zewnętrznych systemów technicznych niezbędnych do świadczenia Usługi lub okresowe przerwy w dostępie do Usługi wskazane w §5 ust. 4. Ustępu tego nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 3. Usługodawca odpowiada za inne niż określone w ust. 1 i 2 szkody, do wysokości faktycznie poniesionych strat - ewentualna odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona. Jednocześnie strony ustalają, iż odpowiedzialność Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości ostatniej faktury za Usługę, zapłaconej przez Usługobiorcę. Ustępu tego nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 4. W przypadku Usługi realizowanej na rzecz Przedsiębiorcy-Konsumenta, Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych. Jednocześnie odpowiedzialność Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wysokości 24 krotności wynagrodzenia zapłaconego przez Przedsiębiorcę - Konsumenta, nie większej jednak niż 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
§10. Postanowienia końcowe.
 1. Usługobiorcą lub Przedsiębiorcą - Konsumentem może być tylko i wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego, którego siedziba mieści się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, nie będący Konsumentem.
 2. Postanowienia regulaminu wiążą Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę - Konsumenta lub Użytkownika według zapisów obowiązujących w momencie zawarcia umowy, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj.:
  1. ze względu na zmiany techniczne i organizacyjne w sposobie realizacji Usługi lub,
  2. w przypadku zmiany zakresu lub świadczenia Usługi lub,
  3. w przypadku zmiany wynagrodzenia za Usługę, w tym Cenników lub,
  4. w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informacji pozyskiwanych lub przetwarzanych w ramach realizacji Usługi lub,
  5. w przypadku zmiany w zakresie danych adresowych, firmy Usługodawcy lub,
  6. zmiany w przepisach obowiązującego prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu oraz prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub,
  7. konieczności dostosowania Regulaminu do wytycznych, nakazów, zaleceń lub decyzji właściwych organów lub urzędów lub,
  8. zmiany formy prawnej działalności Usługodawcy lub,
  9. konieczności wyeliminowania nieścisłości, których nie da się usunąć wskutek wykładni pozostałych postanowień Regulamin lub omyłek pisarskich
 4. Usługodawca informuje Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę – Konsumenta lub Użytkownika o obowiązującej treści Regulaminu i Polityki Prywatności oraz ich zmianach poprzez Panel Użytkownika lub poprzez przesłanie ich Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi lub Użytkownikowi pocztą elektroniczną, na adres email wskazany w Panelu Użytkownika jako adres do kontaktu.
 5. Zmiany Regulaminu zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.contactleader.pl.
 6. O zmianach treści Regulaminu Usługobiorca lub Użytkownik lub Przedsiębiorca-Konsument zostanie poinformowany na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem Panelu Użytkownika lub na adres e-mail, wskazany w Panelu Użytkownika jako adres do kontaktu, w taki sposób, aby Usługobiorca lub Użytkownik lub Przedsiębiorca-Konsument mógł zapoznać się z ich treścią. W przypadku, gdy Usługobiorca lub Użytkownik lub Przedsiębiorca-Konsument nie akceptuje nowej treści Regulaminu, Usługobiorca lub Użytkownik lub Przedsiębiorca-Konsument może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Usługobiorcy lub Użytkownika lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, jeżeli Usługobiorca lub Użytkownik lub Przedsiębiorca-Konsument nie wypowie umowy w terminie 14 dni od poinformowania go o zmianie Regulaminu. W przypadku gdy Usługobiorca lub Przedsiębiorca – Konsument reprezentowany jest przez Użytkownika, brak złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, oznacza, że zmieniony Regulamin jest wiążący dla Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 7. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot należący do grupy kapitałowej Usługodawcy, jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych w grupie kapitałowej Usługodawcy usługi objęte umową będą świadczone przez inny podmiot należący do grupy kapitałowej Usługodawcy. Postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 8. Usługobiorca lub Przedsiębiorca-Konsument ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na świadczenie Usługi, pod warunkiem, że podmiot na który mają zostać przeniesione prawa i obowiązki nie został postawiony w stan likwidacji ani upadłości oraz pod warunkiem, że Usługodawcy nie przysługują wymagalne wierzytelności wobec Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, a także wyłącznie za zgodą Usługodawcy przesłaną w formie wiadomości e-mail na adres Usługobiorcy lub Przedsiębiorcy-Konsumenta wskazany w §2 ust. 6 lit. c).
 9. Wszelkie spory wynikłe ze świadczonych Usług rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla aktualnej siedziby Usługodawcy. Postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 10. Miejscem wykonania Usługi jest Poznań.
 11. Usługobiorca lub Przedsiębiorca – Konsument powierza Usługodawcy przetwarzanie danych gromadzonych przez Usługobiorcę lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, który jest ich administratorem i realizuje w stosunku do tych danych obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Usługobiorca lub Przedsiębiorca-Konsument, akceptując niniejszy Regulamin zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi jego integralną część.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych po dniu jego wejścia w życie. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie Regulaminu, stosuje się dotychczasowy Regulamin, obowiązujący od dnia 24.05.2018.
 13. Załącznik nr 1 i 2 stanowi integralną część Regulaminu. W stosunku do Przedsiębiorcy - Konsumenta załącznik znajdzie zastosowanie począwszy od dnia wejścia w życie art. 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Regulamin w ww. wersji obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ O PRAWACH KONSUMENTA (PRZEDSIĘBIORCĘ-KONSUMENTA)


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Data zawarcia umowy określona została w §2 Regulaminu.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Sunrise System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Adres: ul. Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
Telefon i Email podany na naszej stronie www.sunrisesystem.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.contactleader.pl (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Nie ma możliwości wypełnienia i wysłania formularza drogą elektroniczną.


Zalecana forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu: przesłanie podpisanego pisma o odstąpieniu od umowy, albo wypełnionego i podpisanego formularza o odstąpieniu, utrwalonego w formie skanu (lub innej elektronicznej), w taki sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią oraz przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności), na adres e-mail kontakt@contactleader.pl. Wysłanie pisma na inny adres e-mail spowoduje, że Państwa oświadczenie nie dotrze do osób upoważnionych do reprezentacji spółki, co oznacza, że będzie bezskuteczne.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy:


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Płatności wskazane w zdaniu poprzednim zwracamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy (z uwzględnieniem określonego w Regulaminie wynagrodzenia).


Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w przypadkach opisanych w przepisach prawa, w tym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu, gdy za wyraźną zgodą Państwa wykonaliśmy w pełni usługę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeśli zostali Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Sunrise System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
ul. Plac Andersa 3,
61-894 Poznań

Ja, niżej podpisany

………………………………………………………………………………………
niniejszym informuję o moim


odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

………………………………………………………………………………………


Data zawarcia umowy:……………………………………………………………

Serwis internetowy:……………………………………………………………

Imię i nazwisko:……………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………

Data:……………………………………………………………

Podpis……………………………………………………………Formularz do pobrania: https://www.sunrisesystem.pl/dok/formularz-odstapienia.pdf


Aktualizacje
Regulamin obowiązujący od 24.05.2018r. do 31.12.2020r.